نام های خانوادگی که با حرف * د * آغاز میشوند مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
جمعه, ۱۳ اسفند ۱۳۸۹ ساعت ۲۳:۳۰
نام خانوادگي نام رديف مازاد قيمت فروش(ريال)
دائي دهقاني ابوالقاسم 114 41,726,768
دائي دهقاني محمود 132 41,726,768
داداش زاده عبدل محمدرضا 375 40,850,887
داداشي يداله 266 41,177,823
دادگستر حسين 1447 127,349,461
داراب حجت 302 41,177,823
دارابی سیف اله 2570 132,129,761
دارابی مبارکه بهنام 2188 127,349,461
دارابی یاد کوری امام قلی 1970 123,666,691
دارابي فرزاد 1665 130,036,321
دارابي احمدوندي حسين 1208 97,211,595
دارابي نژند يعقوب 1058 99,839,024
دارايي محمد 282 41,177,823
دارپرنيان محمد 195 41,177,823
داردرفشی علی محمد 2637 118,968,077
داستان محمد 1070 99,629,490
داستاني علي محمد 6 134,041,865
دانائی امیر 2139 125,448,609
دانشور حسین علی 593 69,259,924
دانشور محمد 2263 118,110,854
دانه چین صادق 457 45,170,617
دانیالی توتشامی سام 2272 124,777,543
داود آبادي احمد قلي 89 41,726,768
داودپور مصطفي 19 45,501,843
داودی اباذر 2702 128,728,444
داوري صمد 1428 124,165,116
دباغ ناصری محمد 2200 128,402,138
دده خاني حميد 1477 119,992,086
دراک خوشه مهر سلطانعلی 2377 128,402,138
دردی مارامائی حاجی 679 69,257,875
درفش آمنه 2054 122,064,149
درفش كاون شهرام 1267 98,879,698
درگاهی مغانلو حافظعلی 596 69,257,875
درم زاده محمدآبادي حسن 1629 129,084,047
درویش مهدي 406 49,840,399
درويش آقاجاني يوسف 1243 98,719,926
درويش پور نوحداني ْآرمين 1553 124,777,543
درويش نژاد عبدالحسين 1627 122,150,672
درويشي نصرت اله 188 41,177,823
درويشي حسن 293 41,177,823
درويشي ايرج 1194 95,251,587
درويشي مهدي 1699 129,691,263
دژاکام فاطمه 2897 69,109,278
دست مزد مسعود 2346 128,051,662
دستان زاده علي 1900 122,064,149
دستي گردي محمود 1496 123,666,691
دشت دار حميد 373 44,776,228
دشت گرد خسرو 255 45,113,980
دشت گرد هوشنگ 269 43,713,264
دشتی اردکانی فرامرز 2712 128,611,217
دشتي قوشچي رسول 1778 124,165,116
دغاغله محمدعلی 2584 128,402,138
دفتری مسعود 540 69,170,908
دلال احمدي شهري ناهيد 1282 95,386,321
دلاور آبگرمي حسين 369 45,501,843
دلدار حبیب اله 2413 117,250,977
دلداریان رامین 2615 123,666,691
دلشادحسن آبادی علی 2599 130,698,366
دلفان عالم 1994 122,513,423
دليلي شترباني سعيد 167 41,177,823
دودمان تيپي ارسلان 1081 99,839,024
دورقيه حسوني 1086 95,386,321
دورودستگردی رمضانعلی 889 98,879,698
دوست محمدي مرضيه 1688 122,150,672
دوستدار حسن 2716 127,819,591
دوستی محمد 793 81,822,725
دولت آبادي محمود 1521 123,507,951
دولت آبادي فراهاني حسين 1003 95,251,587
دولت شناس معصومه 2784 126,079,086
دولتي نوده عباسعلي 1185 93,158,951
ده يادگاري مجيد 1072 92,253,271
دهخدا علی 2219 130,410,183
دهرودي مهرداد 1756 125,508,755
دهقان فریبرز 488 44,776,228
دهقان بيژن 1734 118,970,928
دهقان محمدحسن 2179 128,318,928
دهقان عبداله 2757 133,216,688
دهقان ثانی چاپشلو غلامرضا 864 85,503,726
دهقان حسامپور محمدرضا 202 50,008,126
دهقان حسامپور سیدمحمود 2425 128,402,138
دهقان زاده قلعه آقائي بهروز 1266 93,158,951
دهقان طرزجاني محمدرضا 257 41,177,823
دهقان طزرجاني محمدرضا 207 45,501,843
دهقان لنگرودی سیدعلی 2270 127,349,461
دهقان ناصرآبادی یداله 2033 120,849,531
دهقانی محمد 586 69,240,201
دهقانی خالق 677 69,257,875
دهقانی مبارکه محسن 767 95,386,321
دهقانیان حسن 2147 123,167,161
دیلمی پور صادق 960 85,503,726
دیماسی یداله 941 99,629,490
دیندار لواینالو یوسف 2199 129,691,263
ديانتي ايرج 275 41,177,823
ديلمي پور عادل 1064 92,253,271
دين محمد قوشجي عشقعلي 1233 82,008,126